Image is not available
Image is not available
Slider

Stadgar för:

Hysängens Tomtägareförening samt
Hysängens Samfällighetsförening

Stadgar för Hysängens Tomtägareförening


§ 1. TOMTÄGARFÖRENINGENS BENÄMNING OCH UPPGIFT 

Föreningens benämning är HYSÄNGENS TOMT-ÄGAREFÖRENING.

Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas intressen i gemensamma frågor samt att svara för förvaltningen av föreningens fastigheter i Norrtälje kommun, Alsvik 3:209 vattenanläggning med pumpstation, ledningar och tappställen, förråd, inventarier, posthus och bryggor.

Angelägenheter som endast berör enskilda eller en grupp av medlemmar kan i undantagsfall bevakas om föreningens resurser så tillåter eller om årsmötet med 2/3 majoritet beslutat i sådana angelägenheter.

Tomtägareföreningen skall i tillämpliga fall följa de stadgar som medlemmar godkänt för Hysängens Samfällighetsförening.


§ 2. MEDLEMMAR 

Föreningen skall omfatta samtliga fastighetsägare,
nedan kallat medlemmar inom Alsvik 3:209.

Medlem i föreningen är ägare till fastighet i enlighet
med stadgarna i Hysängens samfällighetsförening.

Medlemskapet är oberoende av om tomt är bebyggd eller ej. Varje tomt har andelstalet ett. (1)

Som medlem betraktas även annan familjemedlem än den, på vilken fastigheten är skriven. Denne äger vid förfall för ordinarie fastighetsägaren röst- och förslagsrätt vid föreningsmöten.


§ 3. ORGANISATION

Mom. 1.
Föreningens verksamhet utövas genom följande organ;
Årsmöte
Föreningsstyrelse med eventuellt underställd specialsektion.

Mom. 2.
Områdesverkmästare;
Till föreningsstyrelsen knytes 1 områdesverkmästare, som svarar för tillsyn och vård av föreningens grönområden och anläggningar. (Se gällande befattningsbeskrivning).

Mom. 3.
Vägmästare;
Till föreningsstyrelsen knytes 1 vägmästare som svarar för tillsyn och vård av föreningens vägar och diken. (Se gällande befattningsbeskrivning).


§ 4. EKONOMI 

Mom. 1.
Medlemmar skall senast den 31 okt. erlägga de avgifter som fastställs av årsmötet.

Mom. 2.
Extra avgift kan om så anses erforderligt bestämmas av föreningsmöte som ej är årsmöte. Sådan avgift skall vara erlagd senast 2 månader efter emottagen betalningsanmodan.

Mom. 3.
På årsmötet skall debiteringslängden, med angiven sista betalningsdag, presenteras. I händelse att obetalda avgifter finnes efter den 31 okt. lämnas deb. längden till Kronofogdemyndighet, 
Betalningsföreläggandeenheten.

Mom. 4.
Kostnadsersättning skall utgå med de belopp som årsmötet fastställer till;
ordförande
sekreterare
kassör
områdesverkmästare
vägmästare

Kostnadsersättningarna skall avvägas mellan Hysängens Samfällighetsförening och Hysängens Tomtägareförening. Dock skall arvodet för vägmästaren helt belasta Samfällighetsföreningen.


§ 5 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND

Mom. 1.
Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall
årligen avsättas minst ett tusen Kr. (1000:-)

Fondkapitalets storlek bestäms vid årsmöte.

Mom. 2.
Fond som av föreningen bildas med speciellt syfte får ej tagas i anspråk för andra ändamål.

För att fond skall kunna upprättas, skall klart angivna
regler finnas för syftet med fonden, hur den ekonomiskt skall byggas upp och när medel får tagas i anspråk.

Mom. 3.
Föreningsmöte kan dock besluta om att medel får tagas till andra ändamål om så anses nödvändigt. Sådant beslut skall antagas med 3/4 majoritet.


§ 5. ÅRS- OCH FÖRENINGSMÖTE

Mom. 1.
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Mom. 2.
Hysängens Tomtägareförenings årsmöte hålls samtidigt med Hysängens Samfällighetsförenings årsmöte, den 1:a lördagen i juli månad.

Mom. 3.
Föreningsmöte utöver årsmöte hålls när föreningsstyrelsen så beslutar eller minst 1/5 av medlemmarna så begär.

Mom. 4.
Kallelse till års- och föreningsmöte jämte av föreningsstyrelsen föreslagen dagordning skall senast 2 veckor före detsamma delges medlemmarna.

Mom. 5.
Justering av mötesprotokoll skall verkställas senast 3 veckor efter mötet å tid och plats som ordförande bestämmer och vid mötet tillkännagiver.


§ 6. VALBEREDNING 

Mom. 1.
På föreningens årsmöte utses ett valberedningsutskott omfattande 2 ledamöter och 1 suppleant.

Mom. 2.
Valberedningsutskottet har att till årsmötet uppgöra förslag till de val årsmötet skall företaga enligt § 7 mom. 1.
Förslaget skall tillställas styrelsen senast under maj månad.


§ 7. DAGORDNING

Mom. 1.
Vid årsmötet skall bl a följande ärenden behandlas;
Mötet öppnas
Upprop
Årsmötets behöriga utlysande
Godkännande av föredragningslistan
Val av årsmötesfunktionärer;
ordförande
sekreterare
två rösträknare tillika justeringsmän att jämte
ordförande justera årsmötets protokoll.
Styrelsens berättelse
Årsredovisningen
Revisorernas berättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Inkomna ärenden/motioner från medlemmar
Styrelseval;
6 ledamöter + 2 suppleanter
2 revisorer + 1 "
2 valberedn.+ 1 "
Styrelsens förslag till;
medlems- och slitageavgifter
arvoden
bidrag
Röjningsavgift
Presentation av debiteringslängden, som efter mötet anslås på anslagstavlan i posthuset.
Festkommitté
Eventuella förslag eller frågor
Protokolljustering, tid och plats
Avslutning

Mom. 2.
Vid föreningsmöte, som ej är årsmöte, skall bl a följande ärenden behandlas;

Mötet öppnas
Dagordningens godkännande
Mötets behöriga utlysande
Upprop
Val av mötesfunktionärer;
ordförande
sekreterare
två rösträknare tillika justeriongsmän att jämte
ordförande justera mötets protokoll
Behandling av ärenden för vilket mötet har sammankallats.

Mom. 3.
Ärende, som inte upptagits på den av föreningsstyrelsen föreslagna dagordningen, skall upptas på dagordningen om mötet med minst 2/3 majoritet så beslutar. Ärendet kan inte behandlas förrän föreningsstyrelsen haft tillfälle att yttra sig.


§ 8. RÖSTNING OCH VAL

Mom. 1.
Vid röstning gäller enkel majoritet utom då stadgarna
bestämmer annat.

Mom. 2.
Vid röstning har varje medlem en röst. Medlem som ej betalt av föreningen beslutade avgifter äger ej rösträtt. Föreningsstyrelsens ledamöter och revisorer har ej rösträtt i frågor som berör förvaltningen av deras uppdrag.

Mom. 3.
Röstning med fullmakt är tillåten. Varje medlem äger rätt att till föreningsmöte medtaga en fullmakt från annan medlem.

Av fullmakten skall klart framgå för vilken eller vilka punkter på dagordningen som fullmakten är avsedd.

Mom. 4.
Röstning skall ske öppet om ej sluten röstning begärs. För lika röstetal vid öppen röstning gäller den mening som ordföranden företräder.

Om så begärs skall val med slutna sedlar företas. Vid lika röstetal avgör lotten.


§ 9. FÖRSLAG 

Mom. 1.
Förslagsrätt till årsmöte har föreningsstyrelsen och medlemmar - enskilt eller i grupp.
Medlem som ej betalt av föreningen beslutade avgifter äger ej förslagsrätt.

Mom. 2.
Förslag - motioner - skall för att kunna tagas upp till
behandling vid ordinarie föreningsmöte vara styrelsen
tillhanda senast under maj månad.


§ 10. FÖRENINGSTYRELSE

Mom. 1.
Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens
verksamhet och har att verkställa de beslut som fattas på föreningens möten. Styrelsen skall i första hand bevaka de frågor som är av gemensamt intresse för alla medlemmar och i andra hand sådana frågor som berör enskilda eller grupp av enskilda medlemmar.

Mom. 2.
Föreningsstyrelsen skall hålla medlemmarna informerade i aktuella frågor.

Mom. 3.
Föreningsstyrelsen är under tiden mellan föreningsmötena föreningens högsta beslutande organ.

Mom. 4.
Föreningsstyrelsen skall bestå av 6 ledamöter som väljes på föreningens årsmöte.
ordförande
sekreterare
kassör
områdesverkmästare
vägmästare
ledamot
För ledamöterna skall finnas 2 suppleanter likaså valda av årsmötet. Vice ordförande väljes internt av föreningstyrelsen.

Mom. 5.
Mandattid;
ordförande väljes för 
2 år (ojämt + jämt år)
sekreterare väljes för 
2 år (jämt + ojämt år)
kassör väljes för 
2 år (jämt + ojämt år)
områdesverkmästare väljes för 
2 år (jämt + ojämt år)
vägmästare väljes för 
2 år (ojämt + jämt år)
ledamot väljes för 1 år
suppleant väljes för 1 år
revisorer väljes för 1 år
suppleant väljes för 1 år
valberedn.ledamöter väljes för 
2 år (ojämt + jämt år)
Mom. 6.
Vid vakans i styrelsen kan kompletteringsval företas vid ett extra föreningsmöte. Dock skall suppleant i första hand ersätta uppkommen vakans.

Avgår ordförande under mandattiden skall ett extra möte omgående utlysas för val av ny ordförande för resten av avgående ordförandes mandatperiod.

Till dess ett nyval skett skall vice ordförande fungera som föreningens ordförande.

Mandattiden för vakansval skall vara resten av mandattiden för avträdande styrelseledamot.

Mom. 7.
Om årsmötet ej beviljar föreningsstyrelsen ansvarsfrihet utgår samtliga ledamöters mandattid.

Mom. 8.
Valbar ledamot till föreningsstyrelsen eller suppleant är varje medlem inom föreningen, som ej har någon skuld till föreningen.

Mom. 9.
Föreningsstyrelsen sammanträder på kallelse av föreningsordföranden.

Kallelsen skall utsändas senast 2 veckor föra mötet och innehålla uppgift om förekommande ärenden.

Mom. 10.
I föreningsordförandens frånvaro övertas dennes åliggande av vice ordförande.

Mom. 11.
Föreningsstyrelsen är beslutsmässig, då dess ledamöter har blivit kallade enl. mom. 9 och då minst 4 av styrelsens ordinarie ledamöter eller suppleanter är närvarande.

Mom. 11.
Före beslut fordras att majoriteten är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller den mening om ordföranden företräder.

Mom. 12.
Vid förfall av ordinarie ledamot i föreningsstyrelsen inträder suppleant, som då äger att deltaga i styrelsens beslut.

Mom. 13.
Föreningsstyrelsen kan när så erfordras tillsätta kommitté för utredninguppdrag. Såsom kommitté är redovisningsskyldig inför styrelsen.

Mom. 14.
Sektion inom föreningen är underställd föreningsstyrelsen.

Mom. 15.
Sektionen kan ha egna stadgar och egen styrelse. Dock skall dessa stadgar granskas och godkännas av föreningsstyrelsen eller av årsmötet om föreningsstyrelsen så anser.

Mom. 16.
Verksamhetsplanen för sektionen skall underställas föreningsstyrelsen för godkännande.

Mom. 17.
Sektion kan hos föreningsstyrelsen begära anslag för sin verksamhet. Detta anslagsäskande skall redovisas på föreningens årsmöte såsom event. förslag till beslut.

§ 11 FÖRVALTNING

Mom. 1.
Styrelsen skall;
förvalta föreningens egendom och tillgångar,
föra redovisning över föreningens räkenskaper
föra förteckning över deltagande fastigheter och dess ägare,
årligen till ordinarie årsmöte avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
om förvaltningen är uppdelad på olika verksamhetsgrenar föra särskild redovisning för varje sådan gren,
i övrigt fullgöra vad årsmötet beslutar om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter,
vid behov utse särskilda ansvariga för vattenanläggning, bryggor mm.
Mom. 2.
Föreningsstyrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.

Mom. 3.
Föreningstyrelsen utser de personer som skall teckna
föreningens firma och dessa bör i första hand vara ordföranden och kassören var för sig eller båda gemensamt.

Mom. 4.
Föreningens räkenskaper skall föras per den 30 april.

Bokslutet och föreningsstyrelsens berättelse skall vara tillgänglig för revisorerna senast 3 veckor före årsmötet.


§ 12 FÖRENINGSSTYRELSENS ÅLIGGANDE

Mom. 1.
Inom föreningsstyrelsen bör de arbetsuppgifter som åligger denna på lämpligt sätt fördelas mellan styrelseledamöterna.

Mom. 2.
Ordförandens åliggande, se befattningsbeskrivning

Mom. 3.
Sekreterarens åliggande, se befattningsbeskrivning

Mom. 4.
Kassörens åliggande, se befattningsbeskrivning

Mom. 5.
Områdesverkm. åliggande, se befattningsbeskrivning

Mom. 6.
Vägmästarens åliggande, se befattningsbeskrivning


§ 13 REVISION

Mom. 1.
Inom föreningen skall finnas 2 av årsmötet valda revisorer jämte 1 suppleant. Revisor skall väljas för 1 år. För suppleant gäller samma mandattid.

Mom. 2.
Valbar som revisor eller suppleant är varje föreningsmedlem, som ej har någon skuld till föreningen.

Mom. 3.
Revisorerna har rätt att taga del av räkenskaperna och övriga handlingar när de så önskar. De skall löpande granska föreningens räkenskaper och förvaltning och i övrigt vidtaga sådana åtgätder som krävs för en betryggande revision.

Mom. 4.
Den årliga berättelsen över revisiorernas granskning av föreningens räkenskaper och föreningsstyrelsens förvaltning skall innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

Revisorernas berättelse skall vara tillgänglig för medlemmarna (anslagen i föreningens posthus) senast 1 vecka före årsmötet.

Mom. 5.
Skulle vid revision framställas anmärkning av synnerlig vikt mot räkenskaper och förvaltning varöver föreningsstyrelsen ej kan lämna tillfredställande förklaring åligger det revisorerna att omgående kalla till extra föreningssammanträde och informera medlemmarna härom.


§ 14 SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

Mom. 1.
Föreningsmöte kan ändra eller anta särskilda stadgebestämmelser. Härför fordras 2/3 majoritet på ett ordinarie årsmöte och ett följande extra föreningsmöte under verksamhetsåret.

Mom. 2.
Vägunderhåll och vinterväghållning skall utföras så att motorfordonstrafik är möjlig oberoende av årstid och väderlek.

Mom. 3.
Vid väganslutning eller vägkors belägen fastighet förpliktigas att därstädes ej ha högre häckar, buskage eller sikthindrande stängsel högre än 0,8 m över marken inom ett avstånd av 14 meter räknat från skärningspunkten mellan fastighetens gränslinjer.

Mom. 4.
Samfällighetsföreningens styrelse äger medge dispens från ovanstående bestämmelse.

Mom. 5.
Grind eller led får ej hållas över föreningens vägar.

Mom. 6.
Kostnaden för utfart till föreningens väg åvilar helt den fastighet för vilken utfarten anordnas.

Mom. 7.
Innan utfart anlägges skall anmälan göras till föreningens styrelse, som äger besluta om utfartens utformning och dimension på erforderlig vägtrumma.

Mom. 8.
Dike mellan fastighet och föreningens väg skall av fastighetsägaren "röjas" och hållas fritt från buskar, träd eller annan vegetation som hindrar vattenavrinning. Grenar får inte hänga ut över föreningens väg.

Mom. 9.
Underlåter fastighetsägare att efterfölja vad som säges i mom. 8 äger styrelsen rätt att lägga ut "röjningen" på entreprenad och debitera fastighetsägaren för kostnaden.

Mom. 10.
För hela områdets värde och den allmänna trevnadens
skull åligger det varje medlem att hålla sin fastighet
"snygg", inte låta den förfalla, bli en upplagsplats för div. skrot, sanitära olägenheter eller miljöfarliga avfall.


§ 15 UPPLÖSNING

Mom. 1.
För att föreningen skall kunna upplösas fordras beslut vid ett i stadgeenlig ordning utlyst föreningsmöte. För sådant beslut fordras att ärendet är upptaget i kallelsen till mötet och att minst 2/3 av de vid mötet närvarande är ense därom.

Mom. 2.
Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar
Hysängens Samfällighetsförening.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årsmöte
den 7 juli 2001.


Yxlan 2001-07-07
Hysängens Tomtägareförening

Gunnar Berg 
Sammanträdesledare 


Stadgar för Hysängens samfällighetsförening

Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen(1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens
bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.


§ 1. FIRMA

Föreningens firma är Hysängens samfällighetsförening.


§ 2. SAMFÄLLIGHET

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning för väg och grönområde, Alsvik ga:3 i Norrtälje kommun.


§ 3. GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.


§ 4. MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2. Varje fastighet har andelstalet ett. (1)


§ 5. STYRELSE 

säte, sammansättning 

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Norrtälje kommun, Stockholms län. Styrelsen skall bestå av 6 ledamöter och 2 suppleanter.


§ 6. STYRELSE

Val
Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamöter är 2 år och för suppleanter 1 år. Första gången val äger rum skall 2 ledamöter väljas på endast 1 år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter i övrigt konstituerar styrelsen sej själv.

§ 7. STYRELSE 

kallelse tillsammanträde,
föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 8 dagar före sammanträdet. Suppleanterna skall inom samma tid tillställas underrättelse om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet men har ej rösträtt.


§ 8. STYRELSEN

beslutsförhet
protokoll 

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger rätt att anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet,. styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9. STYRELSE

förvaltning 

Styrelsen skall;
förvalta föreningens egendom och tillgångar,
föra redovisning över föreningens räkenskaper,
föra förteckning över delägande fastigheter och dess ägare,
årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
om förvaltningen är uppdelad på olika verksamhetsgrenar föra särskild redovisning för varje sådan gren,
i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter,
styrelsen utser ansvariga för vägar och grönområde.


§ 10. REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 2 revisorer och 1 suppleant.

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast 3 veckor före ordinarie stämma.

§ 11. RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj - 30 april.


§ 12. UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSE- FOND 

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst ett tusen kronor. (1000:-) till dess att fondkapitalets storlek, som bestäms vid årsmöte, uppnåtts. 


§ 13. FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas 1:a lörd. juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st . lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomstskatt finnas tillgänglig för granskning under samma tid.


§ 14. KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske
genom brev. Kallelseåtgärd skall vidtas senast 14 dagar före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas
uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom brev.


§ 15. MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem
tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.


§ 16. DAGORDNING VID STÄMMAN

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas;
val av ordförande för stämman
val av sekreterare för stämman (normalt föreningens sekreterare)
val av 2 justeringsmän
styrelsens- och revisorernas berättelse
ansvarsfrihet för styrelsen
disposition av årets resultat
framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
ersättning till styrelsen och revisorerna
styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt
debiteringslängd med senaste betalningsdag
val av styrelse och styrelseordförande
val av revisorer
fråga om val av valberedning
meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt
Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt
1, 2, 3, och 6.


§ 17 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

I fråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömmandet av röstresultatet.

Varje deltagande fastighet har en röst. Röstberättigad är endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Rösträtt får utövas av ombud. Ombud får endast företräda en medlem. Ombud skall förete skriftlig undertecknad fullmakt, som gäller endast ett år från undertecknandet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.


§ 18. PROTOKOLLSJUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom tre veckor efter
stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.


§ 19. MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Föreningsmedlem har rätt att utnyttja föreningens egendom under förutsättning att beslutade avgifter har betalats i rätt tid. Medlem skall aktivt deltaga med eget arbete vid gemensamma arbetsdagar. Styrelsen kan överenskomma med medlem om särskild arbetsuppgift. Medlem är skyldig att efterfölja styrelsen beslut avseende inskränkningar i nyttjanderätten av föreningens egendom samt av styrelsen beslutade regler och ordningsföreskrifter.


§ 20. STADGEÄNDRING 

Ändring av stadgarna förutsätter beslut vid två på varandra följande stämmor. Vid den första stämman krävs enkel majoritet bland de röstande och vid den andra stämman 2/3 majoritet bland de röstande. Stadgeändring kan också ske vid en stämma om samtliga vid stämman röstberättigade förenas om beslutet.

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2001-07-07.

Yxlan 2001-07-07

Hysängens samfällighetsförening

Gunnar Berg 
Sammanträdesledare