Image is not available
Image is not available
Slider

Av föreningen vald vattenmästare svarar för det gemensamma vattensystemet.

Inom området har vi tyvärr begränsad tillgång på vatten. Alla måste vara sparsamma med föreningens gemensamma vatten.

Vattning med spridare och biltvättning är på Hysängen förbjudet med föreningens dricksvatten.

Även de som har egna brunnar bör respektera detta.

De som har egna brunnar måste sätta in en backventil mellan den egna pumpen och föreningens vattenledning. Detta för att inte eventuellt dåligt, förorenat vatten skall kunna komma in i föreningens system. (Vattenmästaren kan lämna information). 

Om det gemensamma vattnet sinar kan det bli aktuellt för vattenmästaren att tidvis stänga av vattnet. En röd lampa lyser då på pumphuset.

 

Vatten kan vid dessa tillfällen tagas från handpumpen på Tjäderängen.

Det gemensamma vattensystemet öppnas av vattenmästaren varje år när tjälen gått ur jorden.

Se i god tid till att du inte har några kranar som står öppna!

Föreningen tar inte ansvar för vattenskador som kan uppstå p.g.a. att du har öppna kranar.

Vattenmästaren tillhandahåller reservdelar för det gemensamma vattensystemet till självkostnadspris.

Vattenmästaren avgör när den årliga på- och avstängningen av föreningsvattnet skall göras.

 

Vattnet sätts på 30/4 och stängs av 31/10, om inte annat meddelas på hemsidan.

Hanteringen av vattensystemet går till på följande sätt:

Höststängning

omradet 017

Kranar i pumphuset för utgående vatten stänges. Sedan öppnar vattenmästaren föreningens kranar i slutändan på varje sektion för att taga bort vattentrycket. Därefter går han tillsammans med någon av "vattenbevakarna" runt och öppnar varje kran (ca 87 st) på ledningen, som går in till resp. fastighet.

Om du har egen pump är det viktigt att det finns en backventil på ditt vattensystem så att detta vattnet inte rinner ut.

Först nu är det lämpligt att du öppnar någon kran i fastigheten och låter den stå öppen ca: 1/2 tim för att dränera bort vattnet och minska frysrisken.

Men glöm sedan inte stänga kranen före slutet av mars.

Våröppning

På våren när tjälen har släppt stänger vattenmästaren och någon "vattenbevakare" alla kranar till respektive fastighet (ca 87 st). Sedan släpps vattnet på till varje sektion en i taget (vi har 7 st).

På tryckmätaren i pumphuset kan man se om sektionen är tät. Faller trycket måste man söka var läckan finns och åtgärda den, därefter fortsätter man med nästa sektion.

Se till att du i samråd med områdesverkmästare märker ut din huvudkran och att den är frysskyddad med en isolerad låda.

Om din kran fryser sönder så får du själv byta den eller försöka att få hjälp av områdesverkmästaren. Kostnaden för detta är 650:- inklusive kran.

Vattenprovtagning

vattenprov

För detta svarar av årsmötet vald vattenprovtagare.

Följande regler gäller för dricksvattenprovtagning:

Från tiden 1 maj till till 15 juni tages vattenprov årligen ur kranen på pumphuset. Mikrobiologisk- och kemisk analys göres på detta prov. Samtidigt tages vattenprov även ute på serviceledningen. (Så långt från pumphuset
som möjligt.) Då skall reservoartanken vara inkopplad. På detta prov görs endast mikrobiologisk analys.

Vart 3:e år tages dricksvattenprov även på vattnet från handpumpen. På detta prov görs endast mikrobiologiskt analys. Resultatet från analyserna anslås i Posthuset.