Image is not available
Image is not available
Slider

Enligt stadgarna för SF-§ 13 och för TF-§5.

Hysängens Samfällighets- och Tomtägareförening har gemensamt årsmöte, årligen den 1:a lördagen i juli månad kl: 10:00.

Mötet hålls på Östermanstorg. I händelse av regn så träffas vi samma dag kl 14:00. Om det då fortfarande regnar träffas vi nästa dag kl. 10:00.

Kom på årsmötet så gör Du styrelsen mycket glad!

Debiteringslängd

Till årsmötet upprättas och presenteras en debiteringslängd. Av denna framgår den avgift varje fastighetsägare har att betala föreningen senast den 31 okt. aktuellt år.

Skulle avgift inte inkommit till föreningen senast 31/10 skickas debiteringslängden till Kronofogdemyndighet, betalningsföreläggandeenheten för åtgärd.

Sedan vi 1997 införde Debiteringslängd har föreningen fått in de flesta avgifterna i tid.

Reglerna säger att har senaste betalningdag för avgifter till föreningen beslutats på årsmöte och har protokoll från detta gått ut till medlemmarna, så krävs ingen betalningspåminnelse.

Det är till och med så strängt att har man inte fått ett inbetalningskort så är det upp till var och en att själv taga reda på vilken avgift som skall betalas in. Man anser att var och en som har en fastighet måste förstå att det kostar pengar.

Fullmaktsröstning 

Enligt stadgarna för SF- § 17 och för TF- § 8.

Röstning med fullmakt är tillåten. Varje medlem äger rätt att till föreningsmöte medtaga en fullmakt från annan medlem. Av fullmakten skall det klart framgå för vilken eller vilka punkter på dagordningen som fullmakten gäller.

Nedan finner ni skyddade länkar till relevanta dokument:

För att öppna dessa länkar krävs en godkänd identifiering (dvs du måste ange ett godkänt användarnamn och lösenord under fliken Start/Login. Därutöver måste du i förväg ha installerat "Adobe Reader" på din dator.